ภาษีที่ดิน - An Overview

ภาษีที่ดินจ่ายล่าช้า เสียค่าปรับเท่าไหร่

ที่ดินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมใช้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อพักน้ำ บ่อบ้าบัดน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูน้ำ คันดินขอบบ่อ ถนน และให้รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ได้ให้สำนักงานเขตสายไหม ประสานทำความเข้าใจกับผู้ร้อง ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำทุกสำนักงานเขตให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการเกี่ยวกับการระบุข้อมูลการประเมินภาษีฯ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก

ทั้งนี้ การดูว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะดูจากโฉนดที่ดิน ภาษีที่ดิน ไม่ได้ดูตามทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

จะจ่ายภาษีได้ก็ต้องมีฐานภาษีที่เกิดจากการคำนวนมูลค่าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่เรียกว่า “ราคาประเมินทุนทรัพย์” ซึ่งกำหนดและควบคุมโดยกรมธนารักษ์ 

สัดส่วนการคิดมูลค่าที่ดินด้านเกษตรกรรม

บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ นักลงทุนสัมพันธ์ สร้างดีอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับเรา

ที่ดินอันเป็นพื้นท่ีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินที่ใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ภาษีที่ดิน - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar